توسط
در
ارسال شده در

توانمند سازی بانوان

توانمندسازی زنان برای مشارکت در توسعه کشور امروزه یکی از مباحث مطرح در حوزه توسعه، میزان مشارکت زنان در عرصه های مختلف اجتماع است. زنان به عنوان نیمی از جمعیت تاثیری مستقیم بر پیشرفت و توسعه همه [...]