ما در جایگاه یک مجموعۀ پیشرو و نوآور، همواره هم‌زمان با توسعۀ کسب و کار، به مسئولیت‌های اجتماعی‌ مان توجه داریم. ارتقای مقوله‌های آموزش و حمایت از طرحهای خلاق و نوآورانه بانوان عزیز ، مورد تأکید همیشگی مدیران اجرایی ما بوده و در سراسر گروه هلدینگ سازمان مدیران و متخصصین ایران و به ویژه سامانه بانوکارت و حامی بانو، در تمامی دفاتر کاری، شرکت‌ها و سایت‌های اجرای پروژه اهمیت ویژه‌ای داشته است.


این امر ریشه در اهمیتِ نقش بانوان و توانمندسازی آنان و توسعه جامعه دارد. ایجاد شبکه زنان توانمند، کارآفرین و پیشرو از اهداف این مرکز است که با شعار زنان برای زنان ، جامعه سالم و پیشرو اقدام به برنامه های حمایتی متعددی دارد.
به باور ما، مسئولیت‌پذیری اجتماعی یک تعهد است:
تعهد در قبال حرفه آموزی و آموزش دختران و زنان کم برخوردار
تعهد در قبال حمایت از طرحهای خلاق و نوآور در تمام زمینه ها
تعهد در قبال توجه به تأمین منابع آموزشی و کارآفرینی
تعهد در قبال حمایت از حضور اجتماعی و فرهنگی زنان
تعهد در قبال نپرداختن به فعالیت‌های غیراخلاقی وتبعیض جنسیتی
تعهد در قبال اصول بنیادین انسانیت و پاسخگویی در قبال آنها
تعهد در قبال حمایت از شبکه زنان خلاق و کارآفرین
در جهان پررقابت امروز تلاش برای حضور اجتماعی بانوان در ابتدا نیازمند خودباوری و اعتماد به توانایی های آنان و حمایت و پشتیبانی گروههای مختلف است که این امر توسط همکاران فرهنگی و شرکای اقتصادی ما با رضایت خاطر انجام میپذیرد.بانوان عزیزی که در این سامانه ثبت نام و بانو کارت دریافت میکنند خود یکی از حامیان مادی و معنوی این مسئولیت بزرگ اجتماعی و انسانی هستند که تاثیر آن به وضوح در رفاه و معیشت خانواده های کم برخوردار مشاهده میشود.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید