خدمات بانو کارت

بانو کارت برای زنانی که در بخش خصوصی کار می‌کنند یک سامانه بازاریابی و اقتصادی محسوب شده که ظرفیت خوبی را نیز برای بهبود و ارتقا وضعیت زنان کارآفرین دارد. در کنار این خدمات،‌ توانمندسازی بانوان شهری در زندگی اجتماعی، یکی دیگر از کارکردهای بانو کارت است.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید